1234WG - 多人游戏的Hacker秘籍分享论坛!

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 5999|回复: 63

[易语言源码] 开源最新绝数据5.4.15.6

[复制链接]

1

主题

10

帖子

21

积分

农夫

UID
429284
交易币
0
威望
0
贡献
47
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-26
在线时间
5 小时
发表于 2019-4-17 16:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

农夫 |主题 1|帖子 10|积分 21

.常量 PItchX, "1028",,4045 O' w# d  @  R1 j
.常量 m_rootComponent, "472",,1D8
4 |7 ]* ~" j" }$ {! Y.常量 Audience, "2740",,AB4
' s' f3 B1 }4 D: v.常量 ObjID, "12",,0C+ r, Q6 Y) x* S$ _
.常量 Position, "576",,240% D7 g) R* r( T9 D! G7 y, Z; p
.常量 Eyes, "1876",,754
/ w8 l. i4 o  Q0 n3 |: e.常量 Playname, "4120",,1018/ o1 v! w& R3 M* p, A
.常量 Mesh, "1088",,440
  s8 j0 D  q2 y0 l  S5 ?* T.常量 Health, "3012",,BC4% A- K+ }) L2 @' e/ t# `
.常量 Health_Die, "2796",,AEC
; o) Q$ h- g3 h6 _" H.常量 CameraPos, "2560",,A004 V( T5 [4 u" i. f+ u  _' ]
.常量 CameraRot, "3940",,F64
! m% v+ i3 v% ^7 w  |6 A.常量 CameraFov, "2600",,A28
* H  ^7 B' r5 \# }6 _.常量 Bone, "2576",,A106 K2 s/ q1 p* W
.常量 BoneArry, "560",,230) U( o7 h- {' H
.常量 DroppedItemGroup, "368",,1704 T+ R" ~) l3 d2 A
.常量 DroppedItemGroup_Count, "376",,1782 ~4 T3 t# R4 d: i+ l
.常量 DroppedItemGroup_UItem, "1536",,600$ h/ {* v% i1 b
.常量 Packge, "1312",,520# p) r- ]3 ~- t2 i( ~8 B) f
.常量 PackgePos, "1272",,4F8
* J1 E6 W) ]* l/ l5 m( r% z.常量 DecryptOne, "4007323118",,EEDAE5EE. i6 C$ p: T! q) U7 ^9 c
.常量 DecryptTwo, "668212059",,27D41B5B
- m! w6 }3 Q; h6 C) }% H.常量 Pz, "2",,02
% F. [/ H  Z8 s  Z.常量 TableOne, "7",,07( H/ v" {/ B+ J
.常量 TableTwo, "16",,10
1 t% \. H! j  E, e) W.常量 IDD, "15904",,3E202 b9 H3 A0 p$ V
.常量 TeamNumber, "3840",,F00
, |4 T; q+ a$ h' y.常量 Wall, "60",,3C4 @+ i5 J7 l) B% g7 `
.常量 PlayerState, "1040",,410
( p1 h( S9 i8 p/ x" e* l" v! g- `.常量 PlayerSatisitc, "1632",,660
' m! E) I- d; v& ?- G.常量 WeaponProcessor, "2768",,AD02 z' k' M* O3 l
.常量 CurrentWeaponIndex, "705",,2C1# j/ K/ U( [7 h+ V2 }8 s  ^
.常量 EquippedWeapons, "672",,2A0. i+ ~" ]3 t$ x1 V6 h" o; X- j
.常量 InitialSpeed, "3340",,D0C3 V9 A3 d+ k* `; k
.常量 Veloctity, "960",,3C0
: _, W9 y8 f: W. H2 j3 h) U.常量 ActorRootComp, "1272",,4F8
4 ?9 w7 x/ R( Z* U2 S6 h2 G.常量 IsScope, "2060",,80C) O+ q7 z+ ?- `7 e6 _$ J
.常量 ScopeCarmera, "7856",,1EB0
+ G3 Z* h& b3 ^) L/ R% ?) z7 ?$ o.常量 ScopeCarmera_Breath, "672",,2A0" k$ ?( n3 [( I% g9 ^. N
.常量 人物状态, "14710908",,E0787C* G0 Y. q, V1 g* q7 B  f9 Y
.常量 获取数组, "28559421",,1B3C83D
% ]8 k* F6 n+ F. l.常量 获取相机, "9564416",,91F100 Fov7 y: y+ I! f1 U6 ?, L
.常量 获取本人, "9575470",,921C2E8 D, u8 W4 e! B' A$ D: J- j
.常量 获取名字, "14059477",,D687D5$ Z. P( B+ v# u; c
.常量 获取旋转, "9669682",,938C32
( s$ S2 G" O! W( Y.常量 空白地址, "110922499",,69C8B03
. v, p/ g/ p, C+ C6 T.常量 瞬击地址, "6150962",,5DDB32
/ D, R  }$ z. l- W.常量 上下抖动, "6139009",,5DAC81; a% E+ r" p9 `& @
.常量 左右抖动, "47010287",,2CD51EF
8 Y3 m/ J% z: O: O' M.常量 上下屏息, "53574375",,3317AE7
7 {& L$ m% W7 d.常量 左右屏息, "53574472",,3317B48
' F) t8 I* ~1 e3 n3 O- \.常量 HOOK屏息, "53573774",,331788E4 V$ W' y* Q+ {, x( X
.常量 Call, "6068029",,5C973D- [3 o* K" n/ L' [6 q
.常量 JE, "6068118",,5C9796  x3 P6 C1 F- A9 @
.常量 Spauce, "110923499",,69C8EEB
( X3 R6 B1 f+ x& p- a.常量 Code, "5102896",,4DDD30
3 a2 L1 t) C' n.常量 热能JMP地址, "48840323",,2E93E839 I+ _2 O; b( J! ]. q. g2 @
.常量 热能CALL地址, "20485232",,13894702 j7 Y% K/ V2 v$ r8 O$ Z5 V; O1 k* r
.常量 热能Call偏移, "2024",,7E88 W+ o% A* |3 l; e( H
--------------字节区--------------( F( R9 B! T2 s  b
数组字节 = 到字节集 ({131,120,8,0})
0 {! S$ I, P" V# r1 d) E8 L2 m; m& d相机字节 = 到字节集 ({243,15,16,129,40,10,0,0})8 z# ^7 @9 c( I
本人字节 = 到字节集 ({72,139,92,36,88})
0 z% `, b6 @6 G( s+ l$ x. f名字字节 = 到字节集 ({72,139,84,36,48})$ u, c7 b5 Q2 h+ |
人物字节 = 到字节集 ({243,15,16,131,232,2,0,0})" F: c$ a( b. R* |# h/ J
旋转字节 = 到字节集 ({243,15,16,92,36,48})
# C1 o( k2 f/ Z* C- i8 G" g' `7 n/ D7 b# G+ r0 S  N1 {
瞬击字节 = 到字节集 ({243,15,16,64,76})
6 Y. b5 t. w, N; Q上下抖动字节 = 到字节集 ({69,15,87,210})
) ~/ `+ Q6 D" |3 w0 Y/ v左右抖动字节 = 到字节集 ({69,15,87,210})
+ C+ L/ E! f+ [/ I6 @屏息字节 = 到字节集 ({15,87,210,144,144,144,144,144})
2 s# }, G( d$ w5 YHOOK屏息字节 = 到字节集 ({116,0})
  t0 \& @/ N  U. n8 d4 x: w8 d+ {2 C2 n( ~1 m
追踪字节 = 到字节集 ({235,21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,80,72,131,236,32,72,139,5,223,255,255,255,72,133,192,116,7,255,208,72,139,200,235,5,72,139,76,36,64,128,61,207,255,255,255,0,116,21,242,15,16,5,198,255,255,255,242,15,17,1,139,5,196,255,255,255,137,65,8,88,72,139,193,72,131,196,32,195,204,204,204,204,204,204,204,204,204})
  ~- f0 m' F. r, X0 x, h' P# }+ }8 F* L9 }
数组字节数=6",
$ D/ T9 V* J' v# U8 C相机字节数=8",
1 W9 ^9 T3 A8 r  f7 q: f本人字节数=5",
# s) \3 S1 @1 m7 n4 ?名字字节数=5",
2 `- ~/ R, S1 w; ?人物字节数=8",
8 o& Z, r6 y+ C3 P  t1 J( d: @旋转字节数=6",
' @% C# t( b+ q, q8 M
/ J8 I/ X# b! u; Q) Q' G7 s! U3 y: H2 C5 ~4 w3 |$ \0 a, u
{139,69,8,139,85,12,53,66,252,162,152,247,208,45,34,197,189,125,53,99,57,31,128,129,242,23,57,115,51,247,210,129,234,98,126,226,126,129,242,138,184,110,25,137,69,248,137,85,252}
3 [4 b( W1 S4 |  ~+ j# G4 p, M' N7 D5 s+ u7 a

4 s2 `' a4 E5 d联系我时,请说是在 1234WG论坛 上看到的,谢谢!

0

主题

13

帖子

26

积分

农夫

UID
428188
交易币
0
威望
0
贡献
8
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-25
在线时间
3 小时
发表于 2019-4-17 16:27:54 | 显示全部楼层

农夫 |主题 0|帖子 13|积分 26

向楼主学习
回复

使用道具 举报Ta

1

主题

22

帖子

47

积分

农夫

UID
428499
交易币
0
威望
0
贡献
27
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-26
在线时间
10 小时
发表于 2019-4-17 16:28:32 | 显示全部楼层

农夫 |主题 1|帖子 22|积分 47

我只是路过,不发表意见
回复

使用道具 举报Ta

1

主题

10

帖子

21

积分

农夫

UID
429052
交易币
0
威望
0
贡献
16
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-27
在线时间
5 小时
发表于 2019-4-17 16:28:33 | 显示全部楼层

农夫 |主题 1|帖子 10|积分 21

支持一下,楼主!
回复

使用道具 举报Ta

3

主题

20

帖子

43

积分

农夫

UID
429239
交易币
0
威望
0
贡献
51
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-26
在线时间
5 小时
发表于 2019-4-17 16:30:05 | 显示全部楼层

农夫 |主题 3|帖子 20|积分 43

看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
回复

使用道具 举报Ta

0

主题

15

帖子

30

积分

农夫

UID
429099
交易币
0
威望
0
贡献
46
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-26
在线时间
8 小时
发表于 2019-4-17 16:30:19 | 显示全部楼层

农夫 |主题 0|帖子 15|积分 30

我也是坐沙发的
回复

使用道具 举报Ta

1

主题

21

帖子

45

积分

农夫

UID
428826
交易币
0
威望
0
贡献
44
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-28
在线时间
5 小时
发表于 2019-4-17 16:33:31 | 显示全部楼层

农夫 |主题 1|帖子 21|积分 45

试下看看...........
回复

使用道具 举报Ta

1

主题

17

帖子

37

积分

农夫

UID
428659
交易币
0
威望
0
贡献
9
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-25
在线时间
5 小时
发表于 2019-4-17 16:33:32 | 显示全部楼层

农夫 |主题 1|帖子 17|积分 37

谢谢楼主,共同发展
回复

使用道具 举报Ta

2

主题

13

帖子

32

积分

农夫

UID
428839
交易币
0
威望
0
贡献
9
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-25
在线时间
3 小时
发表于 2019-4-17 16:34:01 | 显示全部楼层

农夫 |主题 2|帖子 13|积分 32

打酱油的人拉,回复下赚取积分
回复

使用道具 举报Ta

0

主题

16

帖子

32

积分

农夫

UID
428432
交易币
0
威望
0
贡献
46
宣传
0
买家信用
0
卖家信用
0
注册时间
2019-3-28
在线时间
3 小时
发表于 2019-4-17 16:34:03 | 显示全部楼层

农夫 |主题 0|帖子 16|积分 32

这么强,支持楼主,佩服
回复

使用道具 举报Ta

*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|1234WG

GMT+8, 2019-5-24 07:54 , Processed in 0.249601 second(s), 42 queries .

1234WG - https://www.1234wg.com © 2012-2019

本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除